Ju fler riskfaktorer-desto högre risk att ett barn skadas. Anmälningsplikt gäller redan vid förekomst av en enda misstanke, även i avsaknad av skador. Det handlar om att förebygga och skydda. Sekretesslagen gäller INTE vid misstanke om att barn far eller kommer fara illa-anmälningsplikt och samverkansskyldighet gäller enligt Socialtjänstlagen. Frekvensen anmälningar skall uppges i årliga verksamhetsredovisningen. Frånvaro av anmälningar och intensifierad behandling, uppföljning och hänvisning av riskbarn skall motiveras. Ett riskbarn bör diagnosticeras (flaggas) i journalen (tex akut stressreaktion F 43.0) för att säkra uppföljning och utvärdering. Barn och föräldrar har rätt till bästa hälsoetiska evidensförankrade vården baserat på Hälso- och sjukvårdslagen, (HSL1982:763), patientsäkerhetslagen, Socialstyrelsens föreskrifter om patientsäkerhet och kvalitet, för äldre, funktionshindrade (SOFS 2005:12, 1998:8), Föräldrabalken, FN´s konventioner om mänskliga rättigheter för alla, för personer med funktionsnedsättning och för barnen (<18 år).